Учебен план

Продължителност на обучението

Обучението по програмата се извършва в рамките на три семестъра, в зависимост от направлението на бакалавърската степен на кандидатите.

За завършилите ИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска  или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителният семестър е дистанционен и с изцяло ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА насоченост;

За завършилите НЕИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителният семестър е дистанционен и с изцяло ИКОНОМИЧЕСКА насоченост;

В подготвителния семестър за НЕИКОНОМИСТИ се изучават основни икономически дисциплини като Макроикономика, Статистика, Управление на човешките ресурси, Основи на счетоводството, Търговско право,Трудово право, Парична теория и политика, Банково дело, Корпоративни финанси, Международни финанси и др.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.