Прием

Кандидатстване

За да кандидатствате в магистърската програма “Новите медии – журналистика, продуцентство и бизнес решения“, изпратете актуално CV и мотивационно писмо на адрес bulgarion_ngo@abv.bg.

Условия за прием

Необходими документи за прием са:

– диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”, с успех не по-нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

– автобиография;

– интервю.

След като кандидатът заяви кандидатурата си, чрез изпращане на автобиография, служител на ВУЗФ се свързва с него за да се насрочи дата и час за събеседване.

На база представените документи и интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата.